Rok 2010 obfitował w liczne uroczystości poświęcone Marii Konopnickiej, bowiem 8.10. br. przypadła 100 rocznica śmierci Poetki. Wśród wielu imprez należy odnotować:

  1. Finał Konkursu Plastycznego na ilustrację i kukiełkę do wybranego utworu M. Konopnickiej,.
  2. Seminarium dla nauczycieli pt. „Dworek M. Konopnickiej w Bronowie i jego miejsce w edukacji polonistyczno–kulturowej lat ostatnich – działania polonistów na różnych etapach kształcenia” - prowadzone przez p. Grażynę Jańczyk.
  3. Rajd rowerowy szlakiem M. Konopnickiej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.
  4. Ognisko pożegnalne 17 osobowej grupy młodzieży Szkoły Nauki Języka Polskiego przy Chmielnickim Miejskim Związku Polaków im. Wł. St. Reymonta w Chmielniku - w ramach realizacji przez gminę i Zespół Szkół w Wartkowicach zadania publicznego MEN międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży – projekt „Obyczaje sąsiada znać wypada”.
  5. Spotkanie Stowarzyszenia Absolwentów LO w Poddębicach upamiętniające 50 rocznicę I Rajdu Szlakiem M. Konopnickiej.
  6. Rajd pieszy młodzieży szkół poddębickich Bronów – Poddębice.

Z myślą o obchodach rocznicowych, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Urzędu Gminy Wartkowice, opracowano i wydano folder oraz widokówki propagujące twórczość M. Konopnickiej, jej związki z Bronowem i walory krajobrazowe parku.

8 października 2010 r. z inicjatywy Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sieradzu – Pana Jerzego Kowalskiego i Wójta Gminy Wartkowice – Pana Piotra Kuropatwy gościliśmy chóry ze szkół z Pęczniewa, Wielunia, Osjakowa i Zygier, które wykonały wspólnie dwie pieśni: „Bogurodzicę” oraz „Rotę”. Koncert chórów poprzedziła inscenizacja słowno-muzyczna w wykonaniu uczniów LO w Poddębicach pod kierunkiem Pani Agnieszki Klimkowskiej. Uroczystość nawiązywała do setnej rocznicy publicznego wykonania „Roty” podczas obchodów pięćsetlecia zwycięstwa grunwaldzkiego.

9 października 2010 r. spotkali się w Bronowie druhowie Hufca ZHP Uniejów. Kilkanaście drużyn i gromad zuchowych, poza wzorowo zademonstrowaną harcerską musztrą i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Poetki, wysłuchało przepięknej gawędy o Konopnickiej w wykonaniu zaprzyjaźnionej z harcerzami polonistki Pani Danuty Łysiak. Była też recytacja wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i harcowanie.

18 pażdziernika miała miejsce uroczystość związana z setną rocznicą śmierci M. Konopnickiej i zakończoną modernizacją dworku poetki w Bronowie. Jej organizacji podjęli się Starosta Poddębicki Pan Stanisław Olas i Wójt Gminy Wartkowice Pan Piotr Kuropatwa. Nasze zaproszenia przyjęli Posłowie na Sejm RP – Pan Stanisław Olas i Pan Piotr Polak. Władze Województwa Łódzkiego reprezentowała Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani Elżbieta Nawrocka. Gościliśmy także wójtów i radnych Powiatu Poddębice oraz radnych Gminy Wartkowice, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, dyrektorów szkół i bibliotek oraz dyrektorów biur poselskich. Gospodynią święta była Kierownik Filii BP w Bronowie Lilla Organek.

Uroczystość poświęcona 100 rocznicy śmierci Marii Konopnickiej, poetki związanej z Bronowem i regionem poddębickim była okazją, by przypomnieć Jej wielkie dzieło - spuściznę, która trwa w pamięci kolejnych pokoleń. Wrażliwość na ludzką krzywdę i problemy społeczne oraz umiłowanie krajobrazu potwierdziła prawnuczka Poetki pani Joanna Modrzejewska, która wraz z rodziną była gościem specjalnym uroczystości. Z dumą przyjęliśmy prezent dla Dworku - portret Marii Konopnickiej i pięknie wydany odpis aktu małżeństwa Marii Wasiłowskiej z Jarosławem Konopnickim.
Wiele uśmiechu i sympatii wzbudził występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kłudnej, przygotowany przez nauczycielki – Panią Małgorzatę Klimczak i Panią Aleksandrę Pakułę.
Ważnym momentem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem Konopnickiej przez liczne delegacje. Głos zabrali także Posłowie: Stanisław Olas i Piotr Polak, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani Elżbieta Nawrocka, Starosta Poddębicki Stanisław Olas i Wójt Gminy Wartkowice Piotr Kuropatwa. Wystąpieniom towarzyszyła ta sama myśl i przekonanie, że Maria Konopnicka i jej twórczość to uosobienie polskości i duma z faktu, iż w biografii znamienitej Poetki znajdują się wątki wiążące ją z naszym regionem.
Niespodziewanym i przyjemnym momentem było wręczenie przez posła St. Olasa pięknie wydanych egzemplarzy „Roty” gościom spotkania: Paniom Elżbiecie Nawrockiej, Małgorzacie Komajdzie, Danucie Pecynie i Panu Piotrowi Kuropatwie w urokliwym saloniku Dworku. Poseł Olas poinformował wówczas zebranych, że Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Poetki.
Oto fragment: „U źródeł jej twórczości leżała wielka wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania z polskiej przyrody, obyczajów i tradycji ludowych. Wiele serca włożyła w twórczość patriotyczną. 100 lat temu, w 1908 r. podarowała nam i przyszłym pokoleniom Polaków Rotę. Wychowani na patriotycznej twórczości M. Konopnickiej Polacy przyczynili się do odzyskania niepodległości, odbudowania i obrony ojczyzny”.
Całość uroczystości zamknął występ artystów z Opery Narodowej w Warszawie i współpracujących m. in. z Filharmonią Łódzką, a współtworzących grupę artystyczną „AVANGART”. W jednej z arii wystąpiła Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju, Edukacji i Współpracy Zagranicznej – Pani Anna Niedziałkowska–Raniewicz. Program artystyczny utrzymany w żartobliwej nieco konwencji, prezentujący najpiękniejsze i znane arie operowe, zadowolił z pewnością nawet najbardziej wybredne gusta. Organizatorzy przygotowali dla gości także niezwykle interesującą prezentację multimedialną przedstawiającą dawny wygląd Dworku, prace remontowe, obecne wnętrza i piękny bronowski park. Jej autorem była Joanna Jercha – pracownik Urzędu Gminy Wartkowice.


Kierownik Filii BP zwróciła uwagę, że ta ważna uroczystość to także zwieńczenie ogromnego dzieła, jakim była modernizacja Dworku. Należy podkreślić, że to właśnie wspólne działania wielu osób i instytucji dały tak piękny efekt, co niezmiennie potwierdzają zwiedzający. Wyrazy wdzięczności kierujemy zatem do Pana Posła Stanisława Olasa, Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego, Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego Elżbiety Nawrockiej, Wiceprezydent Miasta Łodzi Zdzisławy Zewald, Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Marioli Mireckiej, Starosty Powiatu Poddębickiego Stanisława Olasa, Wicestarosty Danuty Pecyny, Wiceprzewodniczacej Rady Powiatu Janiny Pucek, Radnego Powiatowego Zdzisława Cyganiaka, Dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Sieradzu Elżbiety Horbacz–Bąbki i Wójta Gminy Wartkowice Piotra Kuropatwy.
Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, pani Grażyna Sawicka, prowadząca remont Dworku, wyraziła zadowolenie i skierowała podziękowanie również do wykonawcy prac modernizacyjnych – Firmy PPH MARK–BUD z Sieradza reprezentowanej przez Pana Marka Makowskiego i Pana Marka Magdę pod kierunkiem Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Andrzeja Mikołajczyka.

Dziś z dumą możemy powiedzieć, że Dworek Marii Konopnickiej w Bronowie jako Filia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu prowadzi ważną działalność kulturalno–oświatową i twórczo propaguje dorobek literacki Poetki oraz jej niezwykłe życie, a odnowione wnętrze daje nowe możliwości o szerokim zasięgu społecznym. Wierzymy, że kolejne działania będą czasem dalszych dobrych zmian dla Dworku w Bronowie i zapoczątkują nowy okres w działalności placówki. Turyści, którzy licznie odwiedzają to miejsce zgodnie stwierdzają, że Dworek w Bronowie jest częścią dziedzictwa narodowego, a twórczość Marii Konopnickiej – częścią literatury ojczystej.